szkolenia stacjonarne

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówce oświatowej

  TERMIN:

  19 marca 2020r, godz.

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  4 godz.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w zasadach tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli najbardziej efektywnego i zgodnego przepisami ich zagospodarowania w warunkach konkretnego pracodawcy.
  Podczas szkolenia poszczególne normy prawne zostaną omówione na przykładach. Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem sądu oraz stanowiskami izb skarbowych.

  ZAGADNIENIA:

  Główne zagadnienia poruszane na szkoleniu to:

  1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego,
  2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS,
  3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS: krąg osób uprawnionych, osoby na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, wychowawczych, emeryci i renciści, uzależnienie pomocy socjalnej od stażu pracownika, rodzaju umowy oraz wymiaru etatu.
  4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
   na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS, tj.
   1. imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN,
   2. pożyczki na cele mieszkaniowe,
   3. zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS,
   4. oprocentowanie pożyczki
   5. skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty.
  5. Weryfikowanie sytuacji życiowej osób uprawnionych:
   1. sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych,
   2. badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów,
   3. podstawy prawne pracodawcy dot. żądania przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny,
   4. program 500 + a weryfikacja sytuacji życiowej,
   5. wpływ niezłożenia przez pracownika dokumentacji potwierdzającej wysokość osiąganych przychodów jako podstawa do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
  6. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych, w tym wysokość odpisów w 2020r. – odmrożenie czy zamrożenie kwoty? – ustawa okołobudżetowa,
  7. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS,
  8. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS,
  9. Komisje socjalne: zasady tworzenia, składy komisji, komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia oraz organ opiniodawczy.
  10. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2020 r. tj. paczki dla pracowników, bony towarowe, zapomogi dla pracowników, bilety i karnety dla pracowników.
  11. Wczasy pod gruszą a 14 dni urlopu wypoczynkowego.
  12. Dofinansowanie do „ zielonej szkoły”, wycieczek szkolnych, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, rozliczenie wycieczek dla pracowników z ZFŚS, itp.
  13. Pozostałe zmiany 2020 r.:
   1. USTAWA z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Art. 28. w ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669).

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji w placówkach oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych,

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  brak dodatkowych wymagań

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • prawidłowa interpretacja przepisów o ZFŚS oraz przepisów podatkowych na temat świadczeń socjalnych,
  • umiejętność naliczania odpisów na ZFŚS,
  • umiejętność tworzenia i zmiany regulaminów ZFŚS,

  METODYKA:

  wykład wraz z możliwością zadawania pytań przez uczestników szkolenia oraz analizą przypadków, wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

  TRENER:

  Prawnik z doświadczeniem w pracy w oświacie. W swojej codziennej pracy łączę pasję, jaką jest prawo z edukacją. Specjalizuję się w prawie pracy i prawie oświatowym. Świadczy pomoc prawną i zapewnia obsługę prawną oraz szkolenia zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom oraz organom prowadzącym.

  CENA SZKOLENIA:

  350zł + VAT
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności

  Powrót do listy szkoleń