szkolenie on-line

    NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

    System Informacji Oświatowej

    TERMIN:

    24.08-30.08 ( od godz. 18.00)

    MIEJSCE SZKOLENIA:

    Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

    CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

    2x3x45 min. plus forum

    CELE SZKOLENIA:

    Poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu Systemu Informacji Oświatowej

    ZAGADNIENIA:

    MODUŁ 1 Czas trwania: 3x45 minut (termin 24.08.2020r.)
    System Informacji Oświatowej - podstawy prawne
    • ustawa o systemie informacji oświatowej,
    • podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
    • harmonogram przekazywania danych do systemu,
    • Zadania osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość, w tym: nadawanie dostępu do SIO,
    MODUŁ 2 Czas trwania 3 x 45 minut (termin 30.08.2020r.)
    Obsługa aplikacji SIO – wersja przeglądarkowa
    • wymagania techniczne,
    • struktury bazy danych,
    • zasady modyfikowania, edytowania, weryfikacji i korekty wprowadzonych danych,
    • najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem,
    • wsparcie techniczne i merytoryczne (sposoby wykorzystania współpracujących z SIO platform oświatowych, strona cie.men.gov.pl),
    • moduły aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej (w tym: wnioski, użytkownicy, oddziały, uczniowie, nauczyciele, dane zbiorcze),
    • zadania i obowiązki w roku 2020 (aktualizacja danych, subwencje).

    ADRESACI SZKOLENIA:

    Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej placówek oświatowych i nauczycieli odpowiedzialnych w placówce za przekazywanie informacji do Systemu Informacji Oświatowej. Szkolenie zostało podzielone na dwa moduły. Czas trwania szkolenia 7 dni. W trakcie szkolenia on-line odbędą się dwa spotkania z prowadzącym na platformie Clickmeeting. Uczestnicy będą mieli również dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie zdalnego nauczania.

    WYMAGANIA SZKOLENIA:

    bez dodatkowych wymagań

    ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

    Poznanie i wykonywanie obowiązków sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej

    METODYKA:

    szkolenie teoretyczne połączone z praktycznymi warsztatami plus forum

    TRENER:

    Anna L. Grygoruk doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog, kulturoznawca, terapeuta, socjoterapeuta, specjalista ds. ZZL. Od 2009 roku związana ze szkolnictwem wyższym – realizowałam zajęcia ze studentami studiów I i II stopnia oraz podyplomowych(Wydział Pedagogiczny UW, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polski Uniwersytet Wirtualny. Realizowała również projekty szkoleniowe dla nauczycieli akademickich w latach 2017-2019 dotyczące m.in. metody projektów w pracy ze studentami, kreatywnych metod pracy, wykorzystania TIK na zajęciach dydaktycznych. Szkoleniowiec, trener dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, od 2017 roku właściciel firmy szkoleniowej. Główne obszary szkoleń: prawo oświatowe, komunikacja interpersonalna, metoda projektów w nauczaniu, praca z uczniem ze SPE, kompetencje kluczowe, innowacyjność, kreatywne i aktywizujące metody pracy z uczniem, TIK w edukacji. Metodyk Nauczania Zdalnego i e nauczyciel certyfikowany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego, recenzent w procesie certyfikacji SEA. Ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej Kometa. Nagrodzona dyplomem Rektora AHE za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w latach 2013, 2016, 2018. Finalistka konkursu TOP HR Manager w 2015 roku. Nominowana do finałowej grupy międzynarodowego konkursu „Top 100 Leaders in Education” GFEL w roku 2019.

    CENA SZKOLENIA:

    175zł +VAT
    *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

    CENA ZAWIERA:

    materiały szkoleniowe, możliwość konsultacji na dedykowanym do tego forum, zaświadczenie ukończenia szkolenia

    FORUMLARZ ZGŁOSZENIA

    Dane uczestnika szkolenia
    Dane do faktury

    UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

    Informacje organizacyjne
    Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
    ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
    Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

    UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
    Regulamin szkolenia
    Klauzula informacyjna
    Polityka prywatności
    LEX EDUCATION
    © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
    LEX EDUCATIO