szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Prawo w placówce oświatowej - karta nauczyciela, kodeks pracy, prawo oświatowe, ustawa o pracownikach samorządowych

  TERMIN:

  Termin zostanie podane wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  6 godzin.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia zmian w prawie oświatowym, kodeksie pracy, karcie nauczyciela oraz w ustawie o pracownikach samorządowych.

  ZAGADNIENIA:

  1. Zatrudnianie nauczycieli.
  2. Zmiany w stosunku pracy
   1. przeniesienie służbowe nauczyciela,
   2. zmiana warunków zatrudnienia, w tym zmiany wynikające z reformy oświaty: ograniczenie wymiaru zatrudnienia, porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające, uzupełnianie etatu w innej szkole – zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły, stan nieczynny i uprawnienia przysługujące pracownikowi.
  3. Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a zatrudnienie:
   1. obniżenie wymiaru zatrudnienia a urlop wychowawczy – zmiany w prawie pracy,
   2. ochrona prawna przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku korzystania z uprawnień – zmiany w Karcie Nauczyciela.
  4. Urlop wypoczynkowy i urlop uzupełniający i jego znaczenie w zatrudnieniu.
  5. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
  6. Status prawny osób zajmujących stanowiska kierownicze.
  7. Rozwiązanie umowy o pracę:
   1. oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy,
   2. przyczyny rozwiązywania umów o pracę,
   3. kryteria pracodawcy,
   4. odprawy przysługujące pracownikom,
  8. Zmiany w zasadach wynagradzania pracowników samorządowych,
  9. Świadectwo pracy – jak je wypełnić zgodnie z nowym rozporządzeniem.
  10. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji osobowej pracowników.

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji w placówkach oświatowych,

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  brak dodatkowych wymagań

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat aktualnych przepisów prawa funkcjonujących w oświacie oraz ich interpretacji.

  METODYKA:

  wykład

  TRENER:

  Prawnik z doświadczeniem w pracy w oświacie. W swojej codziennej pracy łączę pasję, jaką jest prawo z edukacją. Specjalizuję się w prawie pracy i prawie oświatowym.Świadczy pomoc prawną i zapewnia obsługę prawną oraz szkolenia zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom oraz organom prowadzącym.

  CENA SZKOLENIA:

  360zł + VAT*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  Formularz rejestracyjny

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO