szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Prawo rodzinne w oświacie

  TERMIN:

  Termin zostanie podany wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  5 godzin.

  CELE SZKOLENIA:

  Pogłębienie wiedzy z zakresu prawa rodzinnego w oświacie, a także uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących problemowych sytuacji pojawiających się  w placówce oświatowej.

  ZAGADNIENIA:

  1. Władza rodzicielska. Zasady reprezentacji dziecka przez rodziców.
   1. czym jest władza rodzicielska
   2. współdecydowanie rodziców żyjących razem w procesie podejmowania decyzji dotyczących dziecka
   3. rozwód rodziców a władza rodzicielska
   4. porozumienie rodzicielskie
   5. istotne sprawy dziecka
   6. rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka w przypadku braku porozumienia rodziców
   7. istota i sens ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej przez sąd
   8. uprawnienia rodziców mających ograniczoną, pozbawioną lub zawieszoną władzę rodzicielską
   9. ograniczenie władzy rodzicielskiej a uzyskiwanie informacji o postępach w nauce dziecka i jego zachowaniu
  2. Uprawnienia do podpisywania zgód dotyczących dziecka.
   1. osoby uprawnione do podpisywania zgód dotyczących dziecka
   2. rodzaje uprawnień
   3. przypadki dotyczące konieczności uzyskania zgody przez obydwojga rodziców
   4. decyzje nie wykraczające poza „zwykły zarząd”, leżące w gestii jednego rodzica
  3. Zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich a rola placówki oświatowej
   1. prawny obowiązek informowania odpowiednich organów leżący na placówce oświatowej
   2. procedury interwencyjne
   3. konsekwencje braku zawiadomienia przez placówkę oświatową
  4. Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której ofiarą jest uczeń
   1. działania na płaszczyźnie informacyjno – profilaktycznej
   2. działalność interwencyjna
  5. Zasady odbioru dziecka ze szkoły.
   1. osoby uprawnione do odbioru dziecka z placówki oświatowej
   2. kwestie delegowania uprawnienia do odbioru dziecka z placówki oświatowej przez osoby trzecie
   3. zasady wyboru i odwołania tych delegowań
  6. Brak odbioru dziecka ze szkoły – procedura postępowania
  7. Procedura postępowania z rodzicem przychodzącym do placówki oświatowej pod wpływem alkoholu lub narkotyków
  8. Przekroczenia władzy rodzicielskiej.
   1. rozstrzygnięcia sądów (prawomocność i wykonalność wyroków oraz postanowień w przedmiocie władzy rodzicielskiej)
   2. żądanie przez rodzica od placówki oświatowej działań przekraczających zakres władzy rodzicielskiej
  9. Orzeczenia sądowe dotyczące regulacji kontaktów z dzieckiem versus stanowisko placówki oświatowej
   1. niezależność kontaktów z dzieckiem od kwestii władzy rodzicielskiej
   2. orzeczenia sądu regulujące kontakty rodzica z dzieckiem
   3. omówienie innych orzeczeń sądowych w zakresie dotyczącym dziecka przebywającego w placówce oświatowej
  10. Świadczenia alimentacyjne dla dziecka
   1. sposób ustalania alimentów – potrzeby dziecka i możliwości rodzica
   2. niealimentacja jako przestępstwo
  11. Określenie miejsca pobytu dziecka
   1. miejsce pobytu dziecka jako wskazanie osoby przy której dziecko się znajduje, nie zaś adresu
   2. znaczenie miejsca pobytu
   3. sposób ustalenia miejsca pobytu
   4. uprawnienia rodzica przy którym dziecko nie ma miejsca pobytu
  12. Rozwód rodziców w życiu dziecka
  13. Pytania uczestników szkolenia

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Pracownicy placówek oświatowych.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  brak dodatkowych wymagań

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  Poznanie i prawidłowe stosowanie przepisów prawa rodzinnego w oświacie.

  METODYKA:

  szkolenie teoretyczne

  TRENERZY:

  Prezes Zarządu Legal Salutaris oraz wspólnik od V 2011
  • Od ponad 8 lat zajmuje się doradztwem rodzinnym dla klientów Legal Salutaris przechodzących przez trudny czas rozpadu ich rodzin
  • Tytuł magistra ekonomii uzyskał na Politechnice Radomskiej z zakresu zarządzania funduszami inwestycyjnymi
  • Absolwent  studiów podyplomowych Akademii im L. Koźmińskiego na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia
  • Przez 6 lat zarządzał działami sprzedaży w branży medycznej
  • Przeprowadzał szkolenia z zakresu Prawa Rodzinnego dla jednostek policji w Gdańsku, Sopocie i Gdyni
  Radca prawny
  • związana jest z Legal Salutaris od czerwca 2018
  • wspólnik w Legal Salutaris od lipca 2019
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • w roku 2016 wpisana listę Okręgowych Izby Radców Prawnych w Poznaniu
  • specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach z zakresu problemów rodzinnych, a także w prawie umów
  • koncentruje się również na sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i prawa pracy, w tym dot. zakazu konkurencji
  • doświadczenie zdobyła współpracując z wielkopolskimi kancelariami oraz świadcząc pomoc prawną na rzecz trójmiejskich przedsiębiorstw
  • włada językiem angielskim
  Adwokat
  • związana jest z Legal Salutaris od czerwca 2019 r.
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, praca magisterska z zakresu procedury cywilnej
  • ukończyła szkołę prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie
  • związana z adwokaturą od 2012 r., w 2018 r. wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
  • doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelariach adwokackich, współpracując z kancelariami prawnymi z całej Polski, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw oraz udzielając porad prawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna
  • specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego, prawa cywilnego (w tym prawa spadkowego) i prawa gospodarczego. Koncentruje się również na sprawach z zakresu prawa karnego
  • włada językiem angielskim

  CENA SZKOLENIA:

  250zł + VAT
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  Formularz głoszenia

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO