szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Praktyczne zastosowanie technologii informatycznych w kontroli zarządczej i nadzorze pedagogicznym

  TERMIN:

  Termin zostanie podany wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  4 godz.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w zasadach tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli najbardziej efektywnego i zgodnego przepisami ich zagospodarowania w warunkach konkretnego pracodawcy.
  Podczas szkolenia poszczególne normy prawne zostaną omówione na przykładach. Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem sądu oraz stanowiskami izb skarbowych.

  ZAGADNIENIA:

  • wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania
  • komunikowanie się za pomocą technologii informatycznych
  • bezpieczeństwo przechowywania danych w tzw. chmurze
  • zapoznanie z funkcjonalnością platformy Moodle
  • praktyczne uczestniczenie w testowym kursie z punktu widzenia Dyrektora i Nauczyciela
  • tworzenie przykładowych zadań
  • wskazanie korzyści z wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Dyrektorzy oraz wicedyrektorzy placówek oświatowych

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  uczestnicy zobowiązani są do posiadania w trakcie szkolenia własnych komputerów przenośnych

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dot. możliwości jakie ma platforma Moodle w pracy zawodowej, co będzie wpływało na usprawnienie przepływu informacji w placówce pomiędzy dyrektorem a pozostałymi pracownikami, łatwość dokonywania oceny pracownika itd.)

  METODYKA:

  wykład, pokaz, metody programowane z użyciem komputera, ćwiczenia, dyskusja

  CENA SZKOLENIA:

  cena będzie podana w dniu uruchomienia naboru na szkolenie
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO