szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

  TERMIN:

  Termin szkolenia zostanie podany niebawem

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  3 godziny

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Żródła prawa krajowego,
  2. Podstawy prawne awansu zawodowego,
  3. Harmonogram zadań związany z awansem zawodowym,
  4. Współpraca z opiekunem stażu,
  5. Plan rozwoju zawodowego,
  6. Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela w odniesieniu do planu rozwoju zawodowego,
  7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  8. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela
  9. Postępowanie kwalifikacyjne
   1. Arkusz analizy formalnej
   2. Protokół z posiedzenia komisji,
   3. Rodzaje pytań,
   4. Przebieg egzaminu

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Naucyciele kontraktowi rozpoczynający awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz nauczyciele kontraktowi będący w trakcie realizacji awansu zawodowego. 

  TRENERZY:

  posiadają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, wieloaspektowe spojrzenie na pracę szkoły z perspektywy doświadczeń i kompetencji zawodowych. Posiadają doświadczenie w zakresie nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy szkoły we wszystkich jej obszarach. Ponadto posiadają doświadczenie eksperckie w zakresie awansu zawodowego, są autorami i współautorami wielu innowacji pedagogicznych, eksperymentów pedagogicznych oraz materiałów fakultatywnych dla dyrektorów gdańskich placówek oświatowych. W swoim dorobku zawodowym mają również realizacje licznych projektów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych oraz są autorami licznych scenariuszy zajęć dla nauczycieli. Inicjatorzy i inspiratorzy wielu działań dla dzieci z gdańskich placówek oświatowych. Propagatorzy nowoczesnych metod pracy i trendów w edukacji.

  CENA SZKOLENIA:

  Cena szkolenia: cena zostanie podana niebawem
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z wymaganiami MEN

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO