szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach oświatowych - warsztaty

  TERMIN:

  21 sierpnia 2020 roku, godz. 9.30-13.30

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  4 godziny.

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych

  TRENER:

  Szkolenie prowadzi: Barbara Robak.
  Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie i z jednostkami sektora finansów publicznych. Odpowiedzialna za funkcjonowanie I i II poziomu kontroli zarządczej w gminie. Nadzorująca oświatę, kulturę i sport w powiecie. Czynny pracownik kontroli. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Projektem w ramach Funduszy Strukturalnych UE. Praktyk

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Kontrola zarządcza - czym jest i dlaczego należy ją wykonywać.
  2. Kontrola zarządcza a zarządzanie ryzykiem.
  3. Elementy kontroli zarządczej.
  4. Planowanie działalności jednostek oświatowych – na co zwrócić uwagę.
  5. Cele i zadania - praktyczne przykłady.
  6. Identyfikacja ryzyka – kto, kiedy i jak.
  7. Analiza ryzyka -  kryteria oceny ryzyka, akceptowalny poziom ryzyka i graficzne przedstawienie analizy ryzyka.
  8. Reakcja na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.
  9. Mechanizmy kontroli.
  10. Dokumentowanie zarządzania ryzykiem.
  11. Informacja i komunikacja w systemie zarządzania ryzykiem.
  12. Monitorowanie i ocena w systemie zarządzania ryzykiem.
  13. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej –  co grozi, jakie kary i komu.
  14. Praktyczne zajęcia dla uczestników szkolenia z planowania celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem.
  15. Działania naprawcze w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej – propozycje.

  CENA SZKOLENIA:

  299zł + VAT*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO