szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej

  TERMIN:

  Termin zostanie podane wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  5 godzin.

  CELE SZKOLENIA:

  Poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  ZAGADNIENIA:

  • zagadnienia wstępne z udostępnianiem informacji publicznej w oświacie – Konstytucja, ustawa o dostępie do informacji publicznej, prawo oświatowe, kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji,
  • informacje udzielane przez telefon – praktyka działania oświaty,
  • sprawy dotyczące nauczycieli – kary dyscyplinarne, nagrody, oceny, wynagrodzenia, uczestnictwo w szkoleniach itp. – jakie informacje można udzielać?
  • informacje dotyczące uczniów – w tym dane wrażliwe – czy można je podawać w trybie informacji publicznej,
  • informacje przekazywane prasie (dotyczące uczniów, nauczycieli, działalności placówki, kuratorium) – tryb udzielania informacji prasie,
  • odmowa udzielenia informacji publicznej – w jakim trybie (Decyzje/zwykłe pismo), w jakim terminie i przez kogo (szkoła/placówka a może kuratorium/organ założycielski),
  • dokumenty wewnętrzne w placówkach oświatowych – czym są i czy podlegają udostępnieniu?
  • czym jest informacja publiczna a czym informacja przetworzona?
  • czy opinie, ekspertyzy, wnioski, dokumentacja technologiczna są informacją publiczną?
  • dane osobowe a informacja publiczna – jakie dane nie mogą być udostępniane przez placówki systemu oświaty – problematyka RODO,
  • udzielania informacji publicznej a RODO – czy RODO blokuje/może zablokować udzielanie informacji publicznej?
  • informacja o kontrahentach placówek oświatowych (rozliczanie usług) – czy RODO chroni dane osobowe tych podmiotów?
  • informacja dotycząca osób fizycznych współpracujących z instytucją na podstawie umowy – cywilnoprawnej?

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji w placówkach oświatowych, zajmujący się sprawami organizacyjnymi tych jednostek, odpowiedzialnymi za kontakt z podmiotami zewnętrznymi.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  bez dodatkowych wymagań

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  Poznanie i wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  METODYKA:

  szkolenie teoretyczne połączone z praktycznymi warsztatami

  TRENER:

  Doktor nauk prawnych. Ekspert w zakresie prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Zainteresowania prawne dotyczą zależności prawa do prywatności (RODO) a transparentnością (UDIP). Od 2010 r. przeprowadził ok 600 szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, placówek edukacyjnych oraz podmiotów prywatnych. Autor publikacji na temat danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej m. in. w Pracowniku Samorządowym, Portalu Samorządowym, Gazecie Prawnej oraz dwóch publikacji książkowych. Współpracuje m. in. z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych. Szkolenia są wzbogacone o omówienie orzecznictwa NSA oraz WSA. Do zalet szkoleń należy również przystępny język prowadzącego.

  CENA SZKOLENIA:

  299zł + VAT*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  Formularz zgłoszeniowy

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO
  LEX EDUCATIO