szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja archiwalna w oparciu o system kancelaryjny bezdziennikowy

  TERMIN:

  Termin zostanie podany wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  5 godzin

  CELE SZKOLENIA:

  Poszerzenie wiedzy z zakresu instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. 

  ZAGADNIENIA:

  • Normy prawne,
  • Podstawowe pojęcia archiwalne,
  • System kancelaryjny bezdziennikowy,
  • Dekretacja pism, nadanie znaku sprawy,
  • Dokumentacja tworząca i nietworząca akty spraw,
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt,
  • Spis spraw,
  • Opis teczki aktowej,
  • Zadania i organizacja składnicy akt,
  • Okres przechowywania dokumentacji spraw zakończonych w komórkach merytorycznych,
  • Przyjmowanie dokumentacji z komórek merytorycznych do składnicy akt,
  • Porządkowanie dokumentacji,
  • Ewidencja,
  • Brakowanie dokumentacji,
  • Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji, likwidacji bądź upadłości jednostki organizacyjnej

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji w placówkach oświatowych.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  brak dodatkowych wymagań

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  uzyskanie klarownych i praktycznych informacji oraz wskazówek w zakresie archiwizacji dokumentacji w placówce oświatowej. 

  METODYKA:

  szkolenie teoretyczne połączone z praktycznymi warsztatami

  TRENER:

  Absolwent Uniwersytetu Warmińko – Mazurskiego w Olsztynie, kierunek historia, specjalizacja archiwistyka. Od 2008 r. pracownik Archiwum Państwowego w Gdańsku. Kustosz w Oddziale Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym. Prowadzi szkolenia z zakresu postępowania z dokumentacją, kursy archiwalne I i II stopnia oraz wiele szkoleń z zakresu archiwistyki m.in. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych i podmiotów prywatnych. Od początku swojej pracy związany z działem nadzoru nad archiwami zakładowymi i kształtowaniem zasobu archiwalnego co pozwala łączyć pasję z zawodem. W wolnych chwilach pasjonat muzyki i książek.

  CENA SZKOLENIA:

  350zł + VAT
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  FORMULARZ REJESTRACJI

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO