szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Działalność społecznego inspektora pracy w szkole

  TERMIN:

  Termin zostanie podany wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  5 godz.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest przedstawienie pracy – działalności SIP-owca na terenie szkoły podstawowej, min. zakresu obowiązków, uprawnień w odniesieniu do przepisów BHP obowiązujących w szkole oraz podstawowego zakresu obowiązków dyrektora szkoły, a także niektórych wypracowanych dokumentów, czyli efektów jego działalności.

  ZAGADNIENIA:

  • Przepisy i akty prawne dotyczące BHP w szkole,
  • Obowiązki dyrektora placówki oświatowej wynikające z przepisów BHP,
  • Dokumentacja szkolna związana z BHP,
  • Funkcja społecznego inspektora pracy,
  • Regulamin wyboru zakładowego społecznego inspektora pracy,
  • Procedury odwołania SIP,
  • Uprawnienia i obowiązki SIP,
  • Dochodzenie powypadkowe,
  • Zakres działania SIP – przykładowe dokumenty,
  • Pytania dotyczące BHP w szkole.

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie jest adresowane dla dyrektorów placówek oświatowych oraz dla osób pełniących funkcję Społecznego Inspektora Pracy w szkole.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pełnienie funkcji Społecznego Inspektora Pracy jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Zapoznanie się przepisami prawnymi określającymi zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oświatowej,
  • Stosowanie się do wszystkich obowiązków jakie wynikają z przepisów BHP,
  • Poznanie zakresu obowiązków społecznego inspektora pracy,
  • Znajomość procedur wyboru, uprawnień i odwołania SIP.

  METODYKA:

  Szkolenie ma charaktery wykładowy.

  TRENER:

  Magister Filologii polskiej, a także absolwentka studiów podyplomowych matematyki, pomocy psychologicznej, techniki, zarządzania oświatą, a także BHP. Od 20 lat zawodowo spełnia się w roli nauczyciela. Oprócz nauczania matematyki, języka polskiego i techniki, trudni się prowadzeniem zajęć terapii pedagogicznej, a także rewalidacji indywidualnej. Od 2013 roku rozpoczęła swoją przygodę z BHP pełniąc rolę Inspektora, a także prowadząc wykłady z prawa pracy, zagrożeń w miejscach pracy, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w pracy. Od 2016 do 2018 roku pełniła funkcję dyrektora w szkole policealnej i liceum dla dorosłych, natomiast aktualnie jest wicedyrektorem liceum ogólnokształcącego. W swoim dorobku posiada również doświadczenie w pełnieniu funkcji Społecznego Inspektora Pracy oraz prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. 

  CENA SZKOLENIA:

  cena do uzgodnienia*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  FORUMLARZ ZGŁOSZENIA

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO