szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne dla nauczycieli w trakcie lub na zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego

  TERMIN:

  Termin zostanie podane wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  5 godz.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z zasadami awansu zawodowego nauczyciela.

  ZAGADNIENIA:

  • Przedstawienie przepisów prawnych regulujących procedurę awansu zawodowego nauczycieli – uwzględnienie ostatnich zmian w przepisach,
  • Prawo oświatowe – wiedza niezbędna do uzyskania awansu,
  • Zasady właściwego udokumentowania spełnienia warunków na stopień nauczyciela mianowanego,
  • Jak przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
  • Przygotowanie prezentacji własnego dorobku zawodowego,
  • Zmiany w aktach prawnych dotyczących awansu zawodowego,
  • Porady praktyczne – w jaki sposób gromadzić, jak przechowywać dokumentacje przebiegu stażu,
  • Wykład i praktyczne wskazówki pomagające przygotować się do efektywnego zakończenia stażu.

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie jest adresowane dla nauczycieli będących w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

   Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób będących w trakcie stażu jak i osób kończących staż na stopień nauczyciela mianowanego.

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Znajomość przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego,
  • Zapoznanie się z zasadami dokumentowania spełnianych warunków,
  • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz prezentacji własnego dorobku zawodowego.

  METODYKA:

  Szkolenie ma charaktery wykładowy wraz z serią pytań i odpowiedzi.

  TRENER:

  Prawnik z doświadczeniem w pracy w oświacie. W swojej codziennej pracy łączę pasję, jaką jest prawo z edukacją. Specjalizuję się w prawie pracy i prawie oświatowym.Świadczy pomoc prawną i zapewnia obsługę prawną oraz szkolenia zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom oraz organom prowadzącym.

  CENA SZKOLENIA::

  185 zł + VAT
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  FORUMLARZ ZGŁOSZENIA

  Dane do uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO