informacje pedagogiczne

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

  Materiały edukacyjne

  • Politykę bezpieczeństwa,
  • Rejestr czynności przetwarzania danych
  • Rejestr kategorii przetwarzania danych
  • Politykę zarządzania ryzykiem,
  • Wszelkie niezbędne procedury, regulaminy i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w instytucji,
  • Księga klauzul informacyjnych
  • Analizę ryzyka
  • Wzory dokumentów ( upoważnienia, oświadczenia itp.)
  • Regulamin postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone